Закуп

Ко може бити закупац тезге на пијацама у Београду?

Пољопривредни произвођач који поседује уверење надлежног органа да је обвезник пореза на приход од пољопривреде.

Предузетник који оснује радњу за промет на мало пољопривредних производа на тезги или сличном објекту.

Предузетник који се бави израдом производа занатских радњи и домаће радиности и за то региструје радњу.

Предузетник који оснује радњу на тезги или сличном објекту за промет на мало индустријско непрехрамбеним производима.

Како постати закупац тезге/рама/расхладне витрине на пијацама у Београду?

Ако сте пољопривредни произвођач

Пијачне капацитете: тезгу, рам, расхладну витрину, продајно место, можете закупити на основу интерног огласа који се средином месеца истиче на огласној табли пијаце, сваког месеца осим јануара. Детаљне информације погледајте под насловом “Поступак доделе тезге/рама/расхладне витрине пољопривредним произвођачима“.
Када коришћење пијачних капацитета, резервација, престане услед смрти корисника, као и када закупац, резервант или подрезервант одустане, пијачна опрема може се дати на коришћење члану породичног домаћинства (брачни друг, деца или родитељ).

Ако сте предузетник

Слободне тезге намењене предузетницима, власницима трговинских или занатских радњи, оглашавају се у средствима јавног информисања.
За тезге које су оглашаване, а за њих није било  заинтересованих, може се поднети захтев за доделу на коришћење тезге. Захтев се може поднети пијачној управи, за тезге према списку који је исткнут на табли управне зграде пијаце.

Поступак доделе тезге/рама/расхладне витрине пољопривредним произвођачима

Оглашавање тезги

Слободне тезге намењене пољопривредним произвођачима за продају њихових производа оглашавају се средином месеца, интерним огласом, сваког месеца осим јануара. Оглас се истиче на згради пијачне управе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана истицања огласа.

Да бисте се пријавили на оглас, пијачној управи подносите захтев уз који се прилаже:
- Доказ о висини катастарског прихода (извод из Катастра)
- Доказ да сте обвезник и остварујете приход од пољопривреде (уверење из Пореске управе)
Може се конкурисати за више тезги, с тим што ће захтев бити рангиран по наведеним критеријумима, а према редоследу како су тезге наведене у захтеву.

По истеку рока, о поднетим захтевима одлучује Комисија за доделу пијачне опреме коју је  именовао Управни одбор Предузећа. Управни одбор контролише рад Комисије која подноси редовне извештаје о свом раду.

Одлука коју Комисија донесе, биће истакнута на огласној табли пијачне управе и корисници морају да у наредна три дана од дана објављивања одлуке изврше уплату за резервацију тезге, по ценовнику пијачних услуга. Уплатница са уписаним подацима узима се у пијачној управи.
На одлуку комисије може се уложити приговор Управном одбору Предузећа у року од три дана.

Критеријуми за доделу

Први критеријум за доделу пијачне опреме јесте висина катастарског прихода. Ако има више заинтересованих за једну тезгу, тезга ће бити додељена ономе са већим катастарским приходом. Ако је катастарски приход исти код више подносилаца захтева, примењују се следећи критеријуми, по редоследу:
1. Планирани интензитет коришћења опреме
2. Уредност у поштовању свих прописаних обавеза при коришћењу опреме

Поступак доделе тезге/рама/расхладне витрине предузетницима

Оглашавање тезги

Слободне тезге намењене предузетницима, власницима трговинских или занатских радњи, оглашавају се у средствима јавног информисања. Текст огласа садржи све податке о слободним тезгама, о почетној цени (најнижој која се може понудити), о условима закупа, о потребној документацији, процедури и датуму јавног отварања затворених писмених понуда. Ове понуде прикупљене на основу огласа отварају се јавно, у Великој сали у седишту Предузећа, Живка Карабиберовића 3, Београд.

Одлуку о додели ових тезги доноси Комисија за доделу пијачног пословног простора коју је  именовао Управни одбор Предузећа. Управни одбор контролише рад Комисије која подноси редовне извештаје о свом раду.


Критеријуми за доделу

Први критеријум за доделу тезге је висина понуђене закупнине. У случају да постоји више понуда са једнаком понуђеном ценом, примењују се следећи критеријуми по редоследу:
1. Карактеристике понуђача (бонитет понуђача, дужина рада у делатности којом се бави, референтна листа обављених послова и пословних партнера)
2. Гаранције да ће преузете обавезе испуњавати уредно и благовремено
3. Број радника који ће запослити

Ранг листа и одлуке о додели тезге

Ранг листа са именима понуђача и висином понуђене закупнине истиче се на огласној табли Предузећа и на огласним таблама пијаца. Одлука о додели тезге на коришћење најповољнијем понуђачу доноси се у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда. На одлуку надлежне комисије може се у року од 8 дана уложити приговор који разматра Управни одбор Предузећа.

Лице којем се одобри закључење уговора, дужно је да у року од 8 дана изврши обавезну уплату  понуђених закупнина на текући рачун Предузећа. Након тога закључује се уговор између закупца и ЈКП „Градске пијаце“.

Уколико понуђач не изврши своје обавезе у року који је прописан сматра се да је одустао од понуде, па се тезга додељује следећем најповољнијем понуђачу, уколико он није члан породице претходног понуђача (потомци, брачни или ванбрачни друг, родитељи) или оснивач понуђача правног лица. Уколико понуђач одустане од понуде и нема других заинтересованих, тезга ће бити поново оглашена.

Слободне тезге за које није било заинтересованих у поступку оглашавања
За тезге које су оглашаване, а за њих није било заинтересованих, може се поднети захтев за коришћење тезге пијачној управи, а према списку који је истакнут на табли управне зграде пијаце на којој се налазе слободне тезге.
Уз захтев је потребно приложити:
- Доказ о регистрацији радње са ПИБ (уколико већ имате регистровану радњу-у противном, после доношења одлуке о додели тезге, дужни сте да у најкраћем року, а најкасније у року од 30 дана региструјете радњу за обављање делатности у складу са наменом тезге).

Важно је да знате као закупац тезге

Конкурисање по огласу

Понуђач може да поднесе само једну понуду за једну тезгу, уколико постоји више понуда за исту тезгу, важећа је понуда са највишим износом. Корисник може имати само једну тезгу на једној пијаци. Уколико оствари право на коришћење тезге у неком од прописаних поступака, дужан је да врати тезгу коју је користио.

У изузетним случајевима, када услови понуде и тражње пијачне опреме на пијаци дозвољавају да једно лице има две тезге и ако то захтева врста робе која је у промету, могуће је користити две тезге. Ове ситуације процењује Комисија у конкретном случају и о томе доноси одлуку.

Није дозвољено да за исту тезгу конкуришу чланови породице понуђача, нити је дозвољено да понуђач подноси једну понуду у своје име, а једну у име фирме чији је оснивач-ове понуде ће у поступку доделе бити одбијене.


Цена
Понуђена цена примењује се и важи све док цена из ценовника пијачних услуга не достигне њену висину, после чега важи цена из Ценовника.

Пијачни ред
Корисник тезге дужан је да се придржава одредаба Одлуке о пијацама и Пијачног реда.

Корисник тезге дужан је да одржава прописану чистоћу у тезги и око ње. У случају уништења или крађе остављене робе и других предмета у магацину тезге, корисник нема права да захтева накнаду штете од Предузећа.

Корисник не може другим лицима давати на коришћење тезгу. У противном, биће му ускраћено даље коришћење тезге, без права на повраћај накнаде за резервацију или подрезервацију.

У току коришћења тезге, закупац може одустати од даљег коришћења, али то обавештење мора да достави у писаној форми, уз отказни рок од 30 дана.

Непоштовање ових прописа може бити основ за кажњавање од стране надлежних органа и основ за раскид уговора - ускраћивање права коришћења тезге, односно удаљавање са пијаце.

Како постати закупац локала на пијацама у Београду?

Локали се издају у закуп на основу огласа у средствима јавног информисања. Локали оглашавани два пута, као и локали на неким од пијаца (пијаца у зони  II и III), могу се доделити заинтересованима на основу поднетог захтева. Више информација можете пронаћи даље у тексту.

Оглашавање

Слободни локали оглашавају се у средствима јавног информисања. Текст огласа садржи све податке о слободним локалима, о површини, почетној цени (најнижој која се може понудити), о условима закупа, о потребној документацији, процедури и датуму јавног отварања затворених писмених понуда. Ове понуде прикупљене на основу огласа отварају се јавно, у Великој сали у седишту Предузећа, Живка Карабиберовића 3, Београд.
Одлуку о додели локала доноси Комисија за доделу пијачног пословног простора коју је именовао Управни одбор Предузећа. Управни одбор контролише рад Комисије која подноси редовне извештаје о свом раду.

Критеријуми за доделу

Први критеријум за доделу је висина понуђене закупнине. У случају да постоји више понуда са једнаком понуђеном ценом, примењују се следећи критеријуми по редоследу:
1. Карактеристике понуђача (бонитет понуђача, дужина рада у делатности којом се бави, референтна листа обављених послова и пословних партнера)
2. Гаранције да ће преузете обавезе испуњавати уредно и благовремено
3. Број радника који ће запослити

Ранг листа и одлуке о додели локала

Ранг листа са именима понуђача и висином понуђене закупнине истиче се на огласној табли Предузећа и на огласним таблама пијаца. Одлука о додели локала на коришћење најповољнијем понуђачу доноси се у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда. На одлуку надлежне комисије може се у року од 8 дана уложити приговор који разматра Управни одбор Предузећа.

Лице којем се одобри закључење уговора, дужно је да у року од 8 дана изврши обавезну уплату  понуђених закупнина на текући рачун Предузећа и положи одговарајуће средство обезбеђења. Након тога закључује се уговор између закупца и ЈКП „Градске пијаце“.

Уколико понуђач не изврши своје обавезе у року који је прописан сматра се да је одустао од понуде, па се тезга додељује следећем најповољнијем понуђачу, уколико он није члан породице претходног понуђача (потомци, брачни или ванбрачни друг, родитељи) или оснивач понуђача правног лица. Уколико понуђач одустане од понуде и нема других заинтересованих, локал ће бити поново оглашен.


Слободни локали за које није било заинтересованих у поступку оглашавања

Пијачни објекат-локал који је оглашаван два пута у средствима јавног информисања, а за њега није било заинтересованих понуђача, као и локал на пијаци Железник, Беле воде и пијацама у зони III ( Ново Кијево и Бежанија) , може се доделити заинтересованом лицу на основу поднетог захтева. Информације о оглашаваним слободним локалима и њиховој намени добићете у Служби пијачног простора у седишту ЈКП „Градске пијаце“, Живка Карабиберовића 3, Београд

Захтев за доделу ових локала у закуп подносите на писарници Предузећа, а уз захтев се прилаже:
- Документација о регистрацији радње или привредног друштва са подацима о ПИБ (уколико имате регистровану радњу или привредно друштво-у противном, после доношења одлуке о додели локала на коришћење, дужни сте да у најкраћем року, а најкасније у року од 30 дана региструјете радњу или привредно друштво за обављање делатности у складу са наменом локала).

Физичко лице које конкурише за закуп локала достављањем затворене понуде у поступку јавног оглашавања или подношењем захтева за доделу - дужно је да у року од 30 дана од дана достављања одлуке достави доказ о регистрацији код Агенције за привредне регистре за обављање делатности за коју је објекат намењен.

Одлуку о додели локала на коришћење доноси Комисија за доделу пијачног пословног простора коју је раније именовао Управни одбор Предузећа. Управни одбор контролише рад Комисије која подноси редовне извештаје о свом раду. На одлуку Комисије може се уложити приговор Управном одбору Предузећа у року од 8 дана.

По доношењу одлуке о закупу локала потребно је уплатити износ од 6 месечних закупнина на текући рачун Предузећа, након чега се закључује уговор о закупу локала.

За закључење уговора, потребно је као средство обезбеђења уредног извршења обавеза доставити банкарску гаранцију или уплатити депозит у висини троструке месечне закупнине са урачунатим ПДВ.

Важно је да знате као закупац локала

Правила коришћења

Закупац локала дужан је да се у свему придржава одредаба Одлуке о пијацама и Пијачног реда.

Није допуштено издавање у подзакуп локала-пословног простора ЈКП „Градске пијаце“.

Није допуштено мењати намену локала, без сагласности закуподавца-ЈКП Градске пијаце Београд.

За адаптацију локала, потребна је сагласност закуподавца. Трошкове адаптације сноси закупац.

Непоштовање ових прописа може бити основ за кажњавање од стране надлежних органа и основ за раскид уговора-ускраћивање права коришћења објекта - локала, односно удаљавање са пијаце.

Јавно надметање-лицитација за доделу пијачног пословног простора, објеката и опреме

Управни одбор Предузећа може одлучити да коришћење сталних пијачних објекaтa и пијачне опреме додели путем јавног надметања - лицитације. Оглас о јавној лицитацији објављује се у средствима јавног информисања, а пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа. У огласу је наведен износ кауције, начин уплате као и датум и место одржавања седнице Комисије о додели пијачног простора.
На јавној лицитацији за доделу пословног простора могу учествовати сва физичка, правна лица и предузетници, под условом:
- да уплате кауцију и
- да су уредно измиривали обавезе према Предузећу, ако су раније били закупци пословног простора или пијачног простора за постављање мањих монтажних објеката.
Кауција се уплаћује у износу који утврди Управни одбор и не може бити мања од 10% од месечне накнаде за коришћење закупнине за објекте или пијачну опрему који се дају на коришћење, односно у закуп. Када излицитирани износ пређе одређени износ кауција се може утврдити тако што ће се иста пропорционално повећати. Кауција се уплаћује на жиро рачун или на благајни Предузећа или непосредно на самој лицитацији. Учесницима лицитације који нису добили на коришћење - у закуп пословни простор, уплаћен износ кауције се враћа после лицитације.
Комисија ће, одмах након лицитације, донети одлуку о избору најповољнијег понуђача и старати се о извршењу ове одлуке.
На основу Одлуке о додели пословног простора, објекта или опреме закључује се Уговор о давању на коришћење или закуп, са одабраним понуђачем у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору најбољег понуђача. Уколико понуђач не закључи Уговор у остављеном року, сматра се да је одустао од понуде и губи право на повраћај гарантног износа. У случају да је понуђач одустао, Управни одбор ће расписати нову јавну лицитацију.
Понуђач је дужан да до момента потписивања Уговора о закупу уплати на рачун или на благајни Предузећа излицитирани износ који је понудио на јавној лицитацији за простор, објекат или опрему, Приликом закључења уговора понуђач је дужан да уплати износ од шест месечних излицитираних износа накнаде за коришћење, односно закупнина.
Као неподобан понуђач, без обзира на понуђену цену закупа, сматра се онај понуђач који је нередовно извршавао обавезе према Предузећу у погледу плаћања закупнине за раније додељен пословни простор.
На Одлуку Комисије незадовољан учесник лицитације може у року од 8 дана уложити приговор Управном одбору Предузећа. Одлука Управног одбора по приговору је коначна.