Локали - Јавни оглас

УСЛОВИ ИЗДАВАЊА СЛОБОДНИХ ЛОКАЛА

Пословни простор се издаје на одређено време, за календарску годину, након чега се уговор може обновити у складу са одредбама Правилника о издавању пословног простора и Уговора.

Изабрани понуђач је обавезан да пре закључења уговора о закупу измири све обавезе из претходног закуподавног периода, уколико постоје за дати локал, без права повраћаја средстава од Предузећа.

Пословни простор се издаје у виђеном стању и трошкове адаптације, санације, реконструкције и инвестиционог одржавања сносе закупци без права на надокнаду истих.

Право учешћа на огласу имају физичка лица, правна лица и предузетници.

Уредна пријава треба да садржи:

- понуду, са наведеним бројем локала и називом пијаце из огласа за који се лице пријављује, номинално фиксном ценом израженом у динарима по метру квадратном, делатношћу којом ће се бавити и бројем телефона;

- за правна лица: копију решења о упису у АПР, број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун;

- за предузетнике:  копију решења о упису у АПР, број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун,;

- за физичка лица (која немају регистровану радњу),број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун;

- потписану и печатирану изјаву о прихватању неизмиреног терета из  претходног закуподавног односа за слободне локале код којих терет постоји;

- потврду којом доказује да нема дуговања према предузећу (потврду издаје Предузеће).

Понуде правних лица морају бити потписане и оверене, а физичких лица потписане од стране понуђача, у супротном сматраће се неисправним и исте се неће разматрати.

Учесници огласа су у обавези да на име трошкова огласа за сваку поднету понуду неповратно уплате износ од 3.000,00 динара на текући рачун ЈКП «ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ»-БЕОГРАД  број: 205-39344-08 позив на број: 679-991. Доказ о уплати ОБАВЕЗНО доставити уз понуду у затвореној коверти са назнаком пијаце, у противном понуда ће бити одбијена као непотпуна.

Понуђена цена представља бруто цену закупа по м2 са урачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20%.

У понуђену цену закупа нису урачунати трошкови који се односе на коришћење пијачног простора, као што су: електрична енергија, вода, телефон, грејање, климатизација, смеће, таксе и сл. сразмерно величини простора и објекта. Поред наведених трошкова закупац је у обавези да плаћа заједничке трошкове објекта- одржавање пијачног платоа и то у износу од 50,00 до 150,00 динара по m2, у зависности од категорије пијаце. Заједнички трошкови се плаћају за максимално 30,00 m2, уколико локали имају више од 30,00 m2.

Трошкови електричне енергије и воде, у зависности од локала, се обрачунавају и фактуришу од стране ЈКП „Градске пијаце“ Београд, у ком случају закупац има обавезу да сваког месеца омогући запосленом у ЈКП „ Градске пијаце“ да очита потрошњу, или се обрачунавају и фактуришу од ЕПС-снабдевање и ЈКП „Водовода и канализације“, у ком случају је закупац у обавези  да на усмени или писани захтев Предузећа пружи на увид доказе о плаћеним рачунима.

Уколико локал који се издаје нема водомер, обрачун потрошње воде се врши паушално по обрачуну за врсту делатности којом се закупац бави.

На огласу не могу учествовати физичка лица и предузетници, као и чланови њихових породица који имају неизмирене и доспеле финансијске обавезе према Предузећу по основу закупа или других трошкова, који произилазе из раније закључених уговора на дан објављивања огласа или су својим поступцима прекршили Уговор о закупу пијачне опреме, Одлуку о пијацама и Пијачни ред.

Рок за достављање понуде је 05.06.2018. године, до 15,00 часова.

Непотпуне, неблаговремене и неисправне понуде неће се разматрати.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 06.06.2018. године у 12,00 часова у великој сали за седнице, улица Живка Карабиберовића бр.3, Београд.

Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети у року од 8 дана од  дана јавног отварања понуда.

Пре закључења Уговора о закупу пословног простора, изабрани понуђач је дужан да на жиро рачун Предузећа уплати депозит или достави банкарску гаранцију „плативо на први позив безусловно, неопозиво и без приговора“ у висини троструке месечне закупнине са урачунатим ПДВ-ом.

Уколико подносилац понуде, који је одлуком Комисије изабран као најповољнији понуђач, у остављеном року не уплати потребна средства на име обезбеђења уредног извршења својих уговорних обавеза, сматра се да је одустао од понуде. У том случају Комисија може предметни објекат понудити следећем најповољнијем понуђачу, уколико исти није члан породице лица који је одустао од понуде, односно правно лице чији је оснивач, или ће се предметни објекат поново огласити.

Понуде доставити на адресу: ЈКП «ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ»-БЕОГРАД, ул. Живка Карабиберовића бр.3, са назнаком: «ЗА ЛОКАЛ ..... НА ПИЈАЦИ .....................................», у противном понуда ће се сматрати непотпуном и неће се разматрати.

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на телефоне: 7857-940 или путем електронске поште: prostor@bgpijace.co.rs

Локали могу да се обиђу сваког радног дана у периоду од 10 до 13 часова. 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „СЕЊАК“

1. монтажни локал-киоск  бр. 6, површине 3,04m2, почетна цена 13.520,00  дин по комаду месечно

- киоск нема воду и струју

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 22.693,10 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. зидани локал бр. 11, површине 14,00 m2, почетна цена 727,00 дин/m2 

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 37.875,76 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

                                                                           

3. зидани локал бр. 12, површине 14,00 m2, почетна цена 727,00 дин/m2 

- локал нема струју

- локал нема воду

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 38.058,42 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

4. зидани локал бр. 13, површине 20,00 m2, почетна цена 727,00 дин/m2 

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће                            

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 530.187,50 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „КАЛЕНИЋ“

1. монтажни локал-киоск  бр. 57, површине 3,04m2, почетна цена 13.520,00  дин по комаду месечно

- локал нема воду, има електричну енергију.

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 84.695,51 динара

 -намена локала- продаја кора и тестенина

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ТЦ „КРЊАЧА“

1. зидани локал бр.4, површине 32,20 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

 

2. зидани локал бр.5, површине 15.80 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

 

3. зидани локал бр.6, површине 15.80 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише Предузеће

- воде нема у локалу

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 178.688,19 динара

 

4. зидани локал бр.7, површине 32.20 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 231.820,60 динара

 

5. зидани локал бр.8, површине 15.80 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

-утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

 

6. зидани локал бр.9, површине 15.80 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

-утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

-локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 56.165,30 динара

 

7. зидани локал бр.14, површине 32,20 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

-утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

-локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 224.752.35 динара

 

8. зидани локал бр.18, површине 15.80 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

-утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

-локал нема терет из претходног закуподавног односа

 (НАМЕНА ЛОКАЛА-ПРОДАЈА ЦВЕЋА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ)

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „ВОЖДОВАЦ“

1. зидани локал бр.2, површине 15,95 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа                                                                

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. зидани локал бр.6, површине 15,95 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурисање  ЕПС-снабдевање, струја  је искључена, дуговање предходног закупца у износу од 75.000,00 динара

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 59.576,16 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

3. зидани локал бр.8, површине 39,69 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 470.654,45 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

4. зидани локал бр.9, површине 21,15 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурисање  ЕПС-снабдевање, струја је искључена.

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

5. зидани локал бр.10, површине 10,70 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање, струја је искључена.

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 34,264.22 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

6. зидани локал бр.15, површине 15,98 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „ДУШАНОВАЦ“

1. зидани локал бр.7, површине  23,31m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише БВК

- утошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. зидани локал бр.8, површине  30,00m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише БВК

- утошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

3. зидани локал бр.9, површине  31,50m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- утошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 341.970,78 динара

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „БАНОВО БРДО“

1. монтажни локал бр.28, површине  20,00m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- утошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 363.189,21 динара

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „БАЊИЦА

1. зидани локал бр.23, површине  15,00m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- утошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање, постоји дуг у износу од 70. 000,00 динара

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 110.728,69 динара

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. зидани локал бр.24, површине  15,00m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- у локалу нема електричне енергије

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „ЗВЕЗДАРА“

1. монтажни локал бр.11, површине  18,55 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 136.260,88 динара

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ“

1. зидани локал бр.44, површине  16,50 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „НОВА КАРАБУРМА“

1. монтажни локал бр.8, површине  25,50 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- утрошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 95.384,50 динара

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. монтажни локал бр.9, површине  18,62 m2, почетна цена 994,00 дин/mса

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- нема струје у локалу

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

3. монтажни локал бр.32, површине  50,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „БОРЧА“

1. монтажни локал бр.2, површине  31,50 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема електричну енергију, искључена је због дуга, обрачун и фактурисање врши ЕПС-снабдевање

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 1.232.653,66 динара

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ТЦ „НОВИ БЕОГРАД“

1. зидани локал бр.10, површине  5,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 43.046,19 динара

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. зидани локал бр.14, површине  45,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 77.284,95 динара

-намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „СКАДАРЛИЈА“

1. зидани локал бр. 20, површине 12,00m2, почетна цена 994,00  дин/м2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 109.194,53 динара

 -намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. монтажни локал-киоск  бр. 66, површине 3,04m2, почетна цена 13.520,00  дин по комаду месечно

- локал нема ни воду ни електричну енергију.

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

 -намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ“

1 .зидани локал бр. 9, површине 36,14 m2, почетна цена 2.110,00  дин/м2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, који се наплаћује по m2

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 207.702,64 динара

 -намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

2. зидани локал бр. 41, површине 53,58 m2, почетна цена 994,00  дин/м2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, који се наплаћује по m2

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

 -намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

3. зидани локал бр. 42, површине 50,81 m2, почетна цена 994,00  дин/м2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, који се наплаћује по m2

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

 -намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

4. зидани локал бр. 43, површине 48,03 m2, почетна цена 994,00  дин/м2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, који се наплаћује по m2

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 940.531,15 динара

 -намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР-Нови Београд“

1. зидани локал бр.14, површине 37,60 m2, почетна цена 560,00 дин/m2

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- у локалу нема електричне енергије, обрачун и фактурисање  врши ЕПС-снабдевање

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 70.234,58 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. монтажни локал бр.46, површине 31,00 m2, почетна цена 560,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама