Локали - Јавна лицитација

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „ТЦ НОВИ БЕОГРАД“

зидани локал бр.17, површина 12,50 m2

Почетна лицитациона цена је 200.000,00 дин.

 

зидани локал бр.19, површина 80,00 m2 ,

Почетна лицитациона цена је 300.000,00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „БАЊИЦА“

зидани локал бр.20, површина 25,00 m2

Почетна лицитациона цена је 200.000,00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „МИРИЈЕВО“

монтажни локал бр.61, површина 88.83 m2

Почетна лицитациона цена је 1.000.000,00 дин

Мапа пијаце

ПИЈАЦА „СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ“

монтажни локал бр.31, површине 21,05 m2

Почетна лицитациона цена је 300.000,00 дин.

 

монтажни локал бр.37, површине 14,80 m2

Почетна лицитациона цена је 200.000,00 дин.

I Пијачни простор-локал се издаје за календарску годину, након чега се закуп може обновити у складу са одредбама Правилника о издавању пијачног пословног простора и Уговора.

Основна цена закупа, за пијацу „Смедеревски ђерам“, „Миријево“, „Бањица“ и „ТЦ Нови Београд“ које су у првој зони је 994,00 динара са ПДВ-ом по m2, и плаћа се за укупну површину пословног простора-локала.

Поред основне цене закупа обрачунавају се и трошкови који се односе на коришћење пијачног простора, као што су: електрична енергија, вода, одношење смећа, грејање, телефон. Поред наведених трошкова закупац је у обавези да плаћа заједничке трошкове објекта - одржавање пијачног платоа и то 150,00 динара по m2 а максимално до 30  m2. У случају да постоји евентуални предходни дуг за електричну енергију на локалу, закупац је у обавези да измири сва дуговања.

II Почетна лицитациона цена утврђена је појединачно за сваки локал.

Најмањи лицитациони износ је 50.000,00 динара.

У цену је урачунат ПДВ.

Пијачни простор-локал ће добити онај учесник лицитације који понуди највећи износ за предметни простор-локал.

Излицитирана цена закупа важи за први месец закупа.

За наредни период коришћења примењиваће се важећи Ценовник пијачних услуга. 

III У понуђеним локалима могу се обављати све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама. 

Мапа пијаца са назнакама бројева локала је истакнута уз оглас на огласној табли предметних пијаца и на огласној табли дирекције Предузећа.                 

IV Право учешћа на јавној лицитацији имају: правна лица, физичка лица и предузетници.

Уколико се понуда физичког лица прихвати као најповољнија, исто се обавезује да у року од 10 дана од дана добијања одлуке, достави доказ о регистрацији одобрене делатности, у складу са Правилником о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуком о пијацама.

V Учесници лицитације се пријављују тако што ће у просторијама дирекције (канцеларија бр.12,) ЈКП „Градске пијаце“ Београд, ул. Живка Карабиберовића 3, попунити пријавни лист.

VI Уз пријаву обавезно доставити:

- доказ о уплати депозита;

-пуномоћје за представника правног лица које није овлашћени заступник или пуномоћје оверено код надлежног органа, у случају  да физичко лице или предузетник у лицитацији учествују преко пуномоћника;  

-потврду којом доказује да нема дуговања према предузећу (потврду издаје Предузеће).

VII Приликом пријаве, издаје се лицитациони број за учешће на лицитацији.

Депозит за учешће на јавној лицитацији износи 10% од почетне лицитационе цене, односно крајње излицитиране цене и уплаћује се појединачно за сваки пословни простор-локал.

Депозит се уплаћује на текући рачун ЈКП „Градске пијаце“ Београд број 205-39344-08, позив на број: 429202.

Учеснику лицитације који не оствари право на закуп пословног простора-локала, депозит се враћа одмах  након доношења одлуке о најповољнијем понуђачу.

VIII Најповољнији понуђач дужан је да уплати разлику до пуног износа депозита од 10% излицитираног износа у року од 2 сата након завршетка лицитације и достави Комисији потврду о плаћању исте, односно да на лицу места да новац путем благајничког записа. Преостали део излицитираног износа дужан је да уплати у року од 8 (осам) дана од дана добијања одлуке Комисије. У противном, сматраће се да је одустао од права коришћења/закупа пијачног простора-локала уз губитак права на повраћај депозита.

Уколико најповољнији понуђач одустане или не испуни услове за доделу, пијачни простор-локал  може бити додељен следећем најповољнијем понуђачу.

IX Учесник лицитације може конкурисати за више локала.

На лицитацији не могу учествовати физичка лица, правна лица и предузетници, као и чланови њихових породица који имају неизмирене и доспеле финансијске обавезе према Предузећу по основу закупа или других трошкова, који произилазе из раније закључених уговора на дан објављивања огласа о јавној лицитацији или су својим поступцима прекршили Уговор о закупу пијачне опреме, Одлуку о пијацама и Пијачни ред.

X Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети у року од 8 дана од дана закључења јавне лицитације. Против исте, заитересована лица могу поднети приговор Надзорном одбору Предузећа, у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

XI Крајњи рок пријављивања за лицитацију и добијање лицитационог броја је 24 часа пре одржавања лицитације, у просторијама дирекције ЈКП „Градске пијаце“ Београд, ул. Живка Карабиберовића 3.

XII Jaвна лицитација обавиће се дана 05.06.2018. године са почетком у 14,00 часова, у службеним просторијама Пијаце „Каленић“, ул. Максима Горкоб бб.

XIII Сва обавештења у вези расписаног огласа o јавној лицитацији за давање пијачног простора-локала у закуп, заинтересовани могу добити на број телефона: 011/7857-938, сваког радног дана од 08 до 15 часова.