ИПП тезге - Јавна лицитација

Мапа пијаце

ТЦ КРЊАЧА

Рамови 

Број продајног места: 8,75,76 

Почетна цена за лицитацију: 3.000,00 динара 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ

Тезге за продају воћа и поврћа – ИПП/СТР

Број продајног места: 6, 51, 161

Почетна цена за лицитацију: 20.000,00 динара 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА СКАДАРЛИЈА

Тезге за продају воћа и поврћа – ИПП/СТР 

Број продајног места: 10,21,56,138,202

Почетна цена за лицитацију: 20.000,00 динара 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА НОВА КАРАБУРМА

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП /СТР

Број продајног места: 19,50

Почетна цена за лицитацију: 10,000.00

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 2

Почетна цена за лицитацију: 20,000.00

Мапа пијаце

ПИЈАЦА МИРИЈЕВО

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 181

Почетна цена за лицитацију: 10,000.00

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП /СТР

Број продајног места: 41, 125

Почетна цена за лицитацију: 5,000.00

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 135

Почетна цена за лицитацију: 3,650.00

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа,

клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 26

Почетна цена за лицитацију: 30,000.00

Мапа пијаце

ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ

Тезге за продају воћа и поврћа – ИПП/СТР 

Број продајног места: 339,504

Почетна цена за лицитацију: 30.000,00 динара 

 

Рамови за продају кабастих производа

Број продајног места: 12

Почетна цена за лицитацију: 3.650,00 динара 

Мапа пијаце

ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР 

Број продајног места: 143 

Почетна цена за лицитацију: 30.000,00 динара 

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, jaja, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 522 

Почетна цена за лицитацију: 20.000,00 динара

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ЗВЕЗДАРА

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП / СТР

Број продајног места: 16

Почетна цена за лицитацију: 30,000.00

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ДУШАНОВАЦ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 12, 44, 48, 95, 103, 115

Почетна цена за лицитацију: 20,000.00

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа,

клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 17

Почетна цена за лицитацију: 20,000.00

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ВИДИКОВАЦ

Караван тезге

Број продајног места: 8, 9, 14, 16, 24

Почетна цена за лицитацију: 75.000,00 динара 

 

Тезге за продају воћа и поврћа – ИПП/СТР 

Број продајног места: 18

Почетна цена за лицитацију: 100.000,00 динара 

 

Тезге за продају воћа и поврћа – ИПП/СТР 

Број продајног места: 240,241

Почетна цена за лицитацију: 50.000,00 динара 

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 16,18,29

Почетна цена за лицитацију: 50.000,00 динара 

 

Тезге са расхладним уређајем - спољне

Број продајног места: 16,18,29

Почетна цена за лицитацију: 75.000,00 динара 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП /СТР

Број продајног места: 3

Почетна цена за лицитацију: 5,000.00

Мапа пијаце

ПИЈАЦА БОРЧА

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 125, 127

Почетна цена за лицитацију: 10,000.00

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа,

клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 12

Почетна цена за лицитацију: 20,000.00

 

Рам за продају кабастих производа

Број продајног места: 3

Почетна цена за лицитацију: 3,650.00

Мапа пијаце

БЛОК 44

Тезге за продају воћа и поврћа – ИПП/СТР 

Број продајног места: 2,31,129,162,194 

Почетна цена за лицитацију: 25.000,00 динара 

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 8,75,76 

Почетна цена за лицитацију: 50.000,00 динара 

 

Тезге за продају органске хране

Број продајног места: 10,20,25 

Почетна цена за лицитацију: 20.000,00 динара 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА БАНОВО БРДО

Тезге за продају воћа и поврћа – ИПП/СТР

Број продајног места: 44

Почетна цена за лицитацију: 30.000,00 динара 

 

Тезге за продају воћа и поврћа – ИПП/СТР

Број продајног места: 52, 57, 163, 220

Почетна цена за лицитацију: 20.000,00 динара 

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 9, 19, 22

Почетна цена за лицитацију: 20.000,00 динара 

Мапа пијаце са назнакама бројева тезги, расхладних витрина и рамова је истакнута уз оглас на огласним  таблама свих пијаца.

 

III  Пијачна опрема се издаје за календарску годину, након чега се закуп може обновити у складу са одредбама Правилника о издавању пијачног пословног простора и Уговора.

 

IV  Почетна лицитациона цена утврђена је у износу од 3.000,00 - 100.000,00 динара.

           

Лицитациони износи су:

 

1.000,00 динара за почетну лицитациону цену до 25.000,00 динара,

5.000,00 динара за почетну лицитациону цену од 25.001,00 - 75.000,00 динара и

10.000,00 динара за почетну лицитациону цену од 75.001,00 - 100.000,00 динара

 

У цену је урачунат ПДВ.

Пијачну опрему-тезгу, расхладну витрину или рам ће добити онај учесник лицитације који понуди највећи износ за предметну пијачну опрему.

Излицитираним износом стиче се право закупа пијачне опреме. За коришћење лицитиране пијачне опреме примењиваће се важећи Ценовник пијачних услуга.

 

V Право учешћа на јавној лицитацији за давање на коришћење пијачне опреме имају: физичка лица и предузетници.

 

Пријаву за учешће на јавној лицитацији подносе физичка лица која су обавезна да уколико се њихова понуда прихвати, у року од 10 дана од дана добијања одлуке о прихватању понуде као најповољније, доставе доказ о регистрацији одобрене делатности, у складу са Правилником о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуком о пијацама.

 

VI Учесници лицитације се пријављују тако што ће у просторијама Управе пијаца где се налази пијачна опрема за коју желе да лицитирају попунити пријавни лист.

 

Уз пријаву обавезно доставити:

- доказ о уплати депозита

- пуномоћје оверено код надлежног органа, у случају да физичко лице или предузетник у лицитацији учествује преко пуномоћника.

 

VII  Приликом пријаве, издаје се лицитациони број за учешће на лицитацији.

Депозит за учешће на јавној лицитацији износи 10% од почетне лицитационе цене, односно крајње излицитиране цене и уплаћује се појединачно за сваку пријаву-тезгу, расхладну витрину или рам.

Депозит се уплаћује на текући рачун ЈКП „Градске пијаце“ Београд број 205-39344-08,  позив на број: 429202.

 

Учеснику лицитације који не оствари право на закуп тезге, расхладне витрине или рама, депозит се враћа одмах након доношења одлуке о најповољнијем понуђачу.

 

VIII   Најповољнији понуђач дужан је да уплати разлику до пуног износа депозита од 10 % излицитираног износа у року од 2 сата након завршетка лицитације и достави Комисији потврду о плаћању исте, односно да на лицу места да новац путем благајничког записа. Преостали део излицитираног износа је дужан да уплати у року од 8 (осам) дана од дана добијања одлуке Комисије. У противном, сматраће се да је одустао од права коришћења/закупа пијачне опреме – тезге, расхладне витрине и рама ,уз губитак права на повраћај депозита.

 

Уколико најповољнији понуђач одустане или не испуни услове за доделу, пијачна опрема-тезга ће бити додељена следећем најповољнијем понуђачу.

 

IX Учесник лицитације може конкурисати за више тезги, расхладних витрина или рамова, али не може излицитирати више од две тезге, расхладне витрине или рама на једној пијаци, без обзира на статус пијачне опреме који сад поседује на тој пијаци.

                       

На лицитацији не могу учествовати физичка лица и предузетници, као и чланови њихових породица који имају неизмирене и доспеле финансијске обавезе према Предузећу по основу закупа или других трошкова, који произилазе из раније закључених уговора на дан објављивања огласа о јавној лицитацији или су својим поступцима прекршили Уговор о закупу пијачне опреме, Одлуку о пијацама и Пијачни ред.

 

Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети у року од 8 дана од дана закључења јавне лицитације. Против исте, заитересована лица могу поднети приговор Надзорном одбору Предузећа, у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

                       

XI  Крајњи рок за пријављивање за лицитацију је 24 сата пре почетка лицитације.

           

XI Jaвна лицитација обавиће се дана 30.10.2018. године са почетком у 14,00 часова на пијаци „Каленић“ ул. Максима Горког бб, Београд за пијаце: „Зелени венац“, „Блок 44“, Т.Ц. „Крњача“,  „Каленић“, „Видиковац“, „Скадарлија“,  „Т.Ц.Нови Београд“, „Баново брдо“, „Смедеревски ђерам“ , „Душановац“,  „Миријево“, „Звездара“, „Борча“ , „Нова Карабурма“ и „Браће Јерковић“ .

 

XIII  Сва обавештења у вези расписаног огласа o јавној лицитацији за давање пијачне опреме у закуп, заинтересовани могу добити на пијацама где се налази пијачна опрема за коју су заинтересовани, сваког радног дана од 07 до 14 часова.

 

ЈКП „Градске пијаце“ Београд