ИПП тезге - Интерни оглас

Мапа пијаце

ПИЈАЦА Т.Ц.«КРЊАЧА»

Рамови,број:

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,

33,34,35,36,37,38,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,

65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,

96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,

115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,127,128,129,130,131,132,133,134,

135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,

153,154,159,160,185,186,192,193,202,203,206,207,211,212,213,214,215,216,

217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,

235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247.

 

Продајна места 21,00 м2, број: 65

Продајна места 25,20 м2, број: 37, 40, 44, 51, 52

Продајна места 37,00 м2 ,број: 25

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «СЕЊАК»

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 4, 5, 10, 12, 22, 28, 29, 34, 40, 42,  43, 44, 47, 48, 49, 54, 55, 57

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа и др., број: 1, 2, 3, 5, 6

Рамови, број:1

Мапа пијаце

ПИЈАЦА « Н О В О К И Ј Е В О »

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «МИЉАКОВАЦ»

 

Тезге за продају воћа и поврћа, број:13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114,115,116,117,118,119,120

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине,сувомеснатих производа и др.,број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Рамови, број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «МАЛИ МОКРИ ЛУГ»

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 11

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «КОШУТЊАК»

Тезге за продају воћа и поврћа,број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «КОЊАРНИК»

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 45,  47, 52, 53

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине,сувомеснатих производа и др.,број: 3

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «КАРАБУРМА»

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 2, 11, 15, 30, 31, 50, 61, 70, 71

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја,    тестенине,сувомеснатих производа и др.,број:1, 2, 3, 8, 10, 11

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «ГОРЊА ВАРОШ»

Тезге за продају воћа и поврћа број: 3,4,11,13,17, 32, 34, 64, 82, 87, 109, 122, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 143, 144, 145, 146, 147,148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 177, 179, 190, 195, 204, 215

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа и др.,број:1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «ВОЖДОВАЦ»

Тезге за продају воћа и поврћа број: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72,  75, 76

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа и др.,број: 2, 3, 4

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ»

Тезге за продају воћа и поврћа,број: 1, 3, 5, 29, 31, 32, 45, 47, 59

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа и др.,број: 1, 2, 4, 5, 9, 12

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «Б О Р Ч А»

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 122, 126, 133, 161

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја,

тестенине, сувомеснатих производа и др., број:7, 12, 13, 14

Рамови, број: 4, 5

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «БЕЖАНИЈА»

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Право учешћа на интерном огласу имају физичка лица – индивидуални пољопривредни произвођачи који у моменту расписивања огласа немају неизмирене обавезе према овом Предузећу. Сваки учесник интерног огласа може конкурисати за више тезги (пијачне опреме), али не може добити на коришћење више од једне тезге на једној пијаци.

Писмени захтеви се достављају управнику пијаце ____________________________

Интерни оглас је отворен 8 дана од дана истицања на огласној табли пијаце.

Сваки учесник интерног огласа дужан је да уз писмени захтев приложи:

 

УВЕРЕЊЕ О ВЕЛИЧИНИ КАТАСТАРСКОГ ПРИХОДА, које издаје Републички геодетски завод (Служба за катастар непокретности) из 2017.

(За продају меда доставити потврду о чланству у Удружењу медара)

- РЕШЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР О УПИСУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА из 2017. године (или Потврду управе за трезор о статусу пољопривредног газдинства из 2017. године)-обавезно и за продају меда.

-    ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ НА УВИД

Подносиоци захтева за давање на коришћење РАСХЛАДНИХ ВИТРИНА уз наведену документацију прилажу и                                                                      

-за продају јаја: Решење Управе за Ветерину којим се утврђује да објекат за држање и узгој животиња-фарма живине (коке носиље-производња конзумних јаја) испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број. Уколико закупац нема свој објекат, већ продаје по овлаћшењу, потребно је да достави оверену изјаву власника објекта и решење о одобрењу објекта

 

-за продају млечних производа: Решење Управе за Ветерину којим се утврђује да објекат (просторије) у домаћинству за обраду и прераду млека (производња: сир и кајмак) испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број. Уколико закупац нема свој објекат, већ продаје по овлаћшењу, потребно је да достави оверену изјаву власника објекта и решење о одобрењу објекта.                       

-за продају сувомеснатих производа: Решење Управе за Ветерину којим се утврђује да производи потичу из објекта који испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број. Уколико закупац нема свој објекат, већ продаје по овлаћшењу, потребно је да достави оверену изјаву власника објекта и решење о одобрењу објекта.

-за продају клане живине: Решење Управе за Ветерину којим се утврђује да производи потичу из објекта-кланице који испуњава прописане ветеринарско-санитарнеуслове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број. Уколико закупац нема свој објекат, већ продаје по овлаћшењу, потребно је да достави оверену изјаву власника објекта и решење о одобрењу објекта.                                                                  

-За продајна места на пијаци цвећа Крњача, обавезно доставити и фотокопију саобраћајне дозволе

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање.

По истеку интерног огласа  Комисија ће одлуку о додели пијачне опреме донети у року од 8 дана од дана закључења интерног огласа и иста ће бити истакнута на огласној табли пијаце.