СЗР/СТР тезге - Јавни оглас

Мапа пијаце

ОГЛАС за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачне опреме - тезги за СТР, СЗР и СКР и киосака на пијаци ,,ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР-НОВИ БЕОГРАД“

1. почетна цена  16.844,00  дин. месечно - I реон

   -тезге број:34,39,67,75,114,119,129,139,142,153,160,164,166,197,198,199,200,203,204,225,

   226,255,256,262,275 и 288. – /СТР,СЗР,СКР / 

2. почетна цена  13.798,00  дин. месечно - II реон

   -тезге број:336,337,367,389,441,497,501 и 502. – /СТР,СЗР,СКР / 

3.  почетна цена  20.798,00  дин. месечно - I реон

        - киоск типа „Метал“број: 264 

СТР,СЗР и СКР тезге су намењене за продају индустријско непрехрамбених производа, непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности.

Понуђач може конкурисати за више тезги, али не може добити више од једне тезге на једној пијаци. Уколико најповољнији понуђач већ користи тезгу на истој пијаци, дужан је да најкасније до закључења уговора о давању на коришћење пијачне опреме-тезге, врати ранију тезгу, односно преда Предузећу на слободно коришћење и располагање, осим у случајевима када услови понуде и тражње пијачне опреме дозвољавају да једно лице има две тезге, односно ако то захтева врста робе која је у промету, што процењује Комисија у сваком конкретном случају,  на основу оцене и мишљења управника пијаце.

Право учешћа на огласу имају: физичка лица и предузетници за тезге а за киоске се могу пријавити и предузећа.

Пре закључења уговора о давању на коришћење - закуп пијачне опреме-тезге, изабрани понуђач је дужан да уплати на рачун Предузећа износ од три понуђене месечне закупнине.

По истеку 3 месеца, понуђена  цена закупа плаћа се месечно.

Уколико подносилац понуде, којем је као најповољнијем понуђачу одлуком надлежне Комисије додељена пијачна опрема по огласу, не уплати потребан износ у остављеном року, сматра се да је одустао од понуде и у том случају пијачна опрема се додељује следећем најповољнијем понуђачу, уколико исти није члан породичног домаћинства претходног рангираног понуђача по одредбама Закона о привредним друштвима (брачни друг, деца, усвојеници, родитељи), односно правно лице чији је он оснивач.

На огласу не могу учествовати физичка лица и предузетници, као и чланови њихових породица који имају неизмирене и доспеле финансијске обавезе према Предузећу по основу закупа или других трошкова, који произилазе из раније закључених уговора на дан објављивања огласа или су својим поступцима прекршили Уговор о закупу пијачне опреме, Одлуку о пијацама и Пијачни ред.

Понуђена цена закупа пијачне опреме-тезге, важи за уговорени период, као и за период у случају обнављања уговора и иста ће се примењивати све док понуђена цена не достигне ниво цене пијачних објеката и пијачне опреме према важећем Ценовнику пијачних услуга.

Најповољнији понуђач је у обавези да уз понуђену цену плаћа месечну накнаду за одржавање.

Учесници конкурса су у обавези да неповратно уплате износ од 3.000,00 динара,  по понуди  на текући рачун број:  205-39344-08,  позив на број: 679-991. Доказ о уплати  ОБАВЕЗНО доставити уз понуду,  у противном понуда ће се сматрати непотпуном и неће се разматрати.

Понуђачи: предузетници морају бити регистровани за обављање делатности у Агенцији за привредне регистре.

Понуђачи: предузетници и физичка лица текст понуде попуњавају на образцу који могу да

преузму на пијаци ,,ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР-НОВИ БЕОГРАД“ (ул. Антифашистичке борбе бб) или у Служби пословнoг простора у дирекцији ЈКП ,,Градске пијаце“-Београд       ( ул. Живка Карабиберовића 3).

Понуде предузетника морају бити потписане и оверене, а физичких лица потписане од стране понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна. Понуда мора да садржи контакт телефон понуђача.

Понуђачи – физичка лица који нису регистровани за обављање одговарајуће делатности код надлежног органа обавезни су да уколико се њихова понуда прихвати то учине у наредном року од 10 дана од дана добијања одлуке о прихватању понуде као најповољније.

Рок за подношење понуде је 05.06.2017. године, до 15,00 часова без обзира на начин достављања.

Непотпуне, неблаговремене и неисправне понуде неће се разматрати.

Јавно отварање понуда обавиће се 06.06.2018. године у 12,00 часова у великој сали ЈКП "Градске пијаце"-Београд, у улици Живка Карабиберовића број 3.

Одлука Комисије о додели пијачне опреме - тезги биће истакнута на огласној табли Предузећа у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Понуде доставити у затвореној коверти на адресу:  ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ"-БЕОГРАД, Београд, Ул.Живка Карабиберовића бр.3, са назнаком:  "За оглас-тезге за СТР,СЗР и СКР", на пијаци  ,, ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД“

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на телефон: 011/7857-940, а за позицију тезге на пијаци могу се обратити управнику пијаце.