Пројекти

ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ

Изменом Плана генералне регулације мреже пијаца на територији града Београда, створили су се плански услови за спровођење ове локације, који су финансијски оствариви и оправдани.

Реконструкцијом пијаце „Каленић“ увећавају се капацитети пијаце и формирају потпуно нови садржаји. Њихово архитектонско решење одговара амбијентално подручју овог дела града, технолошко -  оптимално савременом начину трговине и потребама корисника пијаце, све време водећи рачуна о најновијим стандардима о безбедности хране.

ЈКП „Градске пијаце“ покренуле су израду Идејног решења реконструкције пијаце, која би се, у складу са Пројектним задатком, спровела у четири фазе, које обухватају замену постојећих монтажних објеката, санацију и адаптацију старих улазних капија, постојећег објекта управе и млечне хале, изградњу новог објекта и надстрашнице, израду подземне гараже, уређење платоа пијаце, изградњу продајних типских бродова и опремање пијаце новим пијачним мобилијаром.

УРБАНИСТИЧКИ ПОДАЦИ И КАПАЦИТЕТИ:

-       Комплекс пијаце „Каленић“  заузима КП 1412/1, КO Врачар

-       Површина КП је 10.308 m2

-       Планирана спратност  По+П+1

-       Процењена бруто грађевинска површина објекта, по Идејном решењу је око 20.000 m2

У оквиру ПРВЕ ФАЗЕ извршићемо замену дотрајалих монтажних локала, који су постављани појединачно без икаквих типских и архитектонских стандарда, дуж улица Максима Горког и Његошеве и санацију улазних капија, из тих улица.

Након израде Урбанистичког пројекта, којим је плански предвиђено спровођење пијаце „Каленић“, започећемо израду техничке документације за спровођење ДРУГЕ ФАЗЕ. Другом фазом биће обухваћена реконструкција млечне хале.

ТРЕЋОМ ФАЗОМ предвиђа се израда техничке документације за извођење подземне гараже, израду хале између капија.

ЧЕТВРТА ФАЗА подразумева извођење радова на изградњи подземне гараже и платоа пијаце. Услов за спровођење ове фазе је уређење Немањине улице, која би послужила за привремено измештање пијачне опреме, док се радови изводе.

Специфичност ове пијаце биће у томе што ће својим архитектонским решењем сачувати дух старе пијаце, којој гравитирају купци како из целог Београда, тако и они који долазе у посету Београду, а истовремено решити све нагомилане комуналне проблеме и потпуно застарела технолошка решења. 

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ПИЈАЦЕ КАЛЕНИЋ (11559607 PDF)

ПИЈАЦА СЕЊАК


Програмом пословања, ЈКП „Градске пијаце“ Београд за 2016. годину, за пијацу „Сењак“ планирале су спровођење планске документације Урбанистичким пројектом и израду техничке документације за добијање грађевинске дозволе, за реконструкцију и изградњу ове пијаце.

Комплекс будуће пијаце, у складу са урбанистичким планом, треба да се простире од улице Косте Главинића до Булевара Војводе Мишића. Идејним решењем обрадиће се партерно уређење дела КП 11108/21 и КП 11103/1, које се додирују испод осовине надвожњака. Овај простор биће уређен пешачким стазама, рампама, зеленилом и урбаним мобилијаром за несметано кретање, на потезу од Булевара Војводе Мишића до Косте Главинића.

Денивелација терена иделана је за формирање „тераса“ којима би се оствариле различите визуре. Такође, позиција  сајма у подножју,  биће искоришћена како би се садржајима привукао што већи број туриста, односно посетиоца сајма, а пре свега у функцији гравитирајућег  становништва овог дела града.

На нивоу приземља пијаце планира се продајни простор у виду бокосва и пијачних тезги, модерног дизајна, санитарни чворови, комуникације, простор за сепарацију и третирање смећа и галерије са прикладним садржајем.

Ниво ниског приземља опредељен је за простор логистике, неопходне за пијацу, магацине, хладњаче, санитарне чворове. Такође, у том делу планирани су и паркинзи за допремање робе, простор за привремено одлагање секундарних сировина и техничке просторије.

Испод простора ниског приземља планиран је ниво гараже, са оптималним бројем паркирања и приступима из Булевара Војводе Мишића и улице Косте Главинића.

Материјализација пијачног платоа и фасаде биће остварена квалитеним материјалима, финкционалним и у складу са наменом објекта, лаким за одржавање.

Посебно ће бити посвећена пажња партерном уређењу, које ће бити опремљено пешачким стазама, рампама, зеленилом и савременим мобилијаром.

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ПИЈАЦЕ СЕЊАК (1.27 MB PDF)

ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА

ЈКП „Градске пијаце“ урадиле су Идејно решење пијаце „Палилула“ у сарадњи са градским архитектом, Милутином Фолићем, које ће у складу са новим урбанистичким параметрима, овој градској пијаци дати атрактиван изглед и максималну функционалност, када је у питању трговина на пијацама,  поштујући савремене стандарде како из области архитектуре и урбанизма тако и безбедности хране.

Пројектним задатком пијаца се третира као јединствен објекат, прегледан и сагледив са свих улаза у пијацу. Продајни простори су модуларни, опремљени савременим мобилијаром, потпуно другачије дизајнираним од постојећег.

УРБАНИСТИЧКИ ПОДАЦИ И КАПАЦИТЕТИ:

-Комплекс пијаце Палилула  пројектовати на КП 1786, КО Палилула

-Површина КП је 3945m2

-Планирана спратност  2По+П+Г;

-Процењена бруто грађевинска површина објекта је max Идејном решењу 12.580m2

По први пут, при пројектовању, технологија пијаце представља основ за развијање пројекта. Природни пад терена омогућава више нивоа објекта, који су опремљени свим логистичким и техничким просторијама неопходним за фунционисање појединачних трговина и објекта у целости.

Пијачни плато смештен је у нивоу приземља, са модуларним боксовима од монтажних елемената, па се комбинацијом простора могу остварити неопходни капацитети и добра прегледност пијаце. Предвиђена висина објекта допушта пројектовање галерија, са специфичнм садржајима и понудом.

На нивоу ниског приземља предвиђена је самопослуга, магацински простор са хладњачама, по први пут простор за припрему рибе и меса, простор за паковање робе, затим технички блок за потребе пијаце (сервиси, просторије подстанице, санитарни чворови), хоризонталне и вертикалне комуникације за потребе превоза робе и паркинг места за кориснике пијачних капацитета).

У подрумском нивоу предвиђена је подземна гаража са два улаза, опремљена спринклер системом и системом за вентилацију.

Специфичност  идеје -Пијаца као робна марка,  треба да буде туристичка атракција града  и да буде заступљена свуда у објекту,  да се истиче као њена специфичност за предметну локацију, па у том духу је планирана и материјализација фасада.