Пројекти

ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ

Изменом Плана генералне регулације мреже пијаца на територији града Београда, створили су се плански услови за спровођење ове локације, који су финансијски оствариви и оправдани.

Реконструкцијом пијаце „Каленић“ увећавају се капацитети пијаце и формирају потпуно нови садржаји. Њихово архитектонско решење одговара амбијентално подручју овог дела града, технолошко -  оптимално савременом начину трговине и потребама корисника пијаце, све време водећи рачуна о најновијим стандардима о безбедности хране.

ЈКП „Градске пијаце“ покренуле су израду Идејног решења реконструкције пијаце, која би се, у складу са Пројектним задатком, спровела у четири фазе, које обухватају замену постојећих монтажних објеката, санацију и адаптацију старих улазних капија, постојећег објекта управе и млечне хале, изградњу новог објекта и надстрашнице, израду подземне гараже, уређење платоа пијаце, изградњу продајних типских бродова и опремање пијаце новим пијачним мобилијаром.

УРБАНИСТИЧКИ ПОДАЦИ И КАПАЦИТЕТИ:

-       Комплекс пијаце „Каленић“  заузима КП 1412/1, КO Врачар

-       Површина КП је 10.308 m2

-       Планирана спратност  По+П+1

-       Процењена бруто грађевинска површина објекта, по Идејном решењу је око 20.000 m2

У оквиру ПРВЕ ФАЗЕ извршићемо замену дотрајалих монтажних локала, који су постављани појединачно без икаквих типских и архитектонских стандарда, дуж улица Максима Горког и Његошеве и санацију улазних капија, из тих улица.

Након израде Урбанистичког пројекта, којим је плански предвиђено спровођење пијаце „Каленић“, започећемо израду техничке документације за спровођење ДРУГЕ ФАЗЕ. Другом фазом биће обухваћена реконструкција млечне хале.

ТРЕЋОМ ФАЗОМ предвиђа се израда техничке документације за извођење подземне гараже, израду хале између капија.

ЧЕТВРТА ФАЗА подразумева извођење радова на изградњи подземне гараже и платоа пијаце. Услов за спровођење ове фазе је уређење Немањине улице, која би послужила за привремено измештање пијачне опреме, док се радови изводе.

Специфичност ове пијаце биће у томе што ће својим архитектонским решењем сачувати дух старе пијаце, којој гравитирају купци како из целог Београда, тако и они који долазе у посету Београду, а истовремено решити све нагомилане комуналне проблеме и потпуно застарела технолошка решења. 

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ПИЈАЦЕ КАЛЕНИЋ (11559607 PDF)

ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА

ЈКП „Градске пијаце“ урадиле су Идејно решење пијаце „Палилула“ у сарадњи са градским архитектом, Милутином Фолићем, које ће у складу са новим урбанистичким параметрима, овој градској пијаци дати атрактиван изглед и максималну функционалност, када је у питању трговина на пијацама,  поштујући савремене стандарде како из области архитектуре и урбанизма тако и безбедности хране.

Пројектним задатком пијаца се третира као јединствен објекат, прегледан и сагледив са свих улаза у пијацу. Продајни простори су модуларни, опремљени савременим мобилијаром, потпуно другачије дизајнираним од постојећег.

УРБАНИСТИЧКИ ПОДАЦИ И КАПАЦИТЕТИ:

-Комплекс пијаце Палилула  пројектовати на КП 1786, КО Палилула

-Површина КП је 3945m2

-Планирана спратност  2По+П+Г;

-Процењена бруто грађевинска површина објекта је max Идејном решењу 12.580m2

По први пут, при пројектовању, технологија пијаце представља основ за развијање пројекта. Природни пад терена омогућава више нивоа објекта, који су опремљени свим логистичким и техничким просторијама неопходним за фунционисање појединачних трговина и објекта у целости.

Специфичност  идеје -Пијаца као робна марка,  треба да буде туристичка атракција града  и да буде заступљена свуда у објекту,  да се истиче као њена специфичност за предметну локацију, па у том духу је планирана и материјализација фасада.