Пројекти

ПИЈАЦА СЕЊАК


Програмом пословања, ЈКП „Градске пијаце“ Београд за 2016. годину, за пијацу „Сењак“ планирале су спровођење планске документације Урбанистичким пројектом и израду техничке документације за добијање грађевинске дозволе, за реконструкцију и изградњу ове пијаце.

Комплекс будуће пијаце, у складу са урбанистичким планом, треба да се простире од улице Косте Главинића до Булевара Војводе Мишића. Идејним решењем обрадиће се партерно уређење дела КП 11108/21 и КП 11103/1, које се додирују испод осовине надвожњака. Овај простор биће уређен пешачким стазама, рампама, зеленилом и урбаним мобилијаром за несметано кретање, на потезу од Булевара Војводе Мишића до Косте Главинића.

Денивелација терена иделана је за формирање „тераса“ којима би се оствариле различите визуре. Такође, позиција  сајма у подножју,  биће искоришћена како би се садржајима привукао што већи број туриста, односно посетиоца сајма, а пре свега у функцији гравитирајућег  становништва овог дела града.

На нивоу приземља пијаце планира се продајни простор у виду бокосва и пијачних тезги, модерног дизајна, санитарни чворови, комуникације, простор за сепарацију и третирање смећа и галерије са прикладним садржајем.

Ниво ниског приземља опредељен је за простор логистике, неопходне за пијацу, магацине, хладњаче, санитарне чворове. Такође, у том делу планирани су и паркинзи за допремање робе, простор за привремено одлагање секундарних сировина и техничке просторије.

Испод простора ниског приземља планиран је ниво гараже, са оптималним бројем паркирања и приступима из Булевара Војводе Мишића и улице Косте Главинића.

Материјализација пијачног платоа и фасаде биће остварена квалитеним материјалима, финкционалним и у складу са наменом објекта, лаким за одржавање.

Посебно ће бити посвећена пажња партерном уређењу, које ће бити опремљено пешачким стазама, рампама, зеленилом и савременим мобилијаром.

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ПИЈАЦЕ СЕЊАК (1.27 MB PDF)